Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

 

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij een huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurd uitsluitend in overleg met u. Deze gegevens worden in het dossier opgenomen. 

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
  • Altijd eerst met u overleg indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Uw cliëntendossier blijft (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist) 20 jaar bewaard.  

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:  

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 
  • Voor uw zorgnota (hierop staat uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en de datum van behandeling).
  • Om u (na uw toestemming) te mailen met informatie over Kinesiologie en de praktijk Meer Bloei.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 

Deze cookies worden op de website geplaatst:

  • Google Analytics - Dit is zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én we hebben uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.